1. כללי

המבצע הנו לגולשים וצופים בעמ' הפייסבוק של עורכת ההגרלה כמתואר לעיל.

2. הגדרות

"עורכת ההגרלה":

חברת "בריינפופ ישראל בע"מ"

"המפקח על המבצע" או "המפקח":

עו"ד יניב אופק או מי מטעם חברת עורכי הדין יניב אופק ושות' מרח' המורים 8 פתח תקווה 03-9231234 Office@ofeklaw.com

"מבצע ההגרלה" או "המבצע":

מבצע שיווקי הנערך מטעם עורכת ההגרלה במסגרתו יוגרל בין משתתפיו פרס, והכל כמפורט בתקנון זה.

"תקופת המבצע":

בהתאם להחלטת עורכת ההגרלה

"משתתף":

גולש אינטרנט בעל זהות ידועה אשר צילם את עצמו או את מקורביו, העלה את התמונה לדף הפייסבוק שלו, ותייג את עורכת ההגרלה.

"מועד עריכת ההגרלה":

כמפורט בסעיף 7.1 לתקנון זה.

"ההגרלה":

ההגרלה אשר תיערך בהתאם להוראות סעיף 7.2 להלן, במועד עריכת ההגרלה.

"זוכה":

משתתף במסגרת ההגרלה אשר עמד בתנאי הזכיה כמפורט בתקנון זה.

"ההיתר הכללי":

ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977.

3. פרשנות

3.1. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

3.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.3. הכותרות שניתנו לסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחות הקריאה של התקנון בלבד ואין ליתן להם כל משמעות לצורך הבנתו ופרשנותו של תקנון זה.

4.  תקופת המבצע

4.1. המבצע ייערך החל מיום 1.2.2020 ועד שעורכת ההחלטה תחליט על סיומו.

4.2. מובהר כי עורכת ההגרלה רשאית להאריך, לקצר או לשנות את תקופת המבצע, הכל על-פי שיקול דעתה, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לאישור המפקח.

5.  התנאים להשתתפות בהגרלה

5.1. בהגרלה יהיה זכאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים:

5.1.1. אדם פרטי, אשר צילם את עצמוף או את מקורביו,  בהתאם להוראות אשר פירסמה עורכת ההגרלה בדף הספייסבוק שלה, או באמצעים אחרים, לאחר מכן העלה את הצילום לעמוד הפייסבוק שלו, ותייג את עורכת ההגרלה.

5.1.2. עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה ובהוראות הדין.

5.2. בכל מקרה בו יפר משתתף בהגרלה את הוראות תקנון זה ו/או לא מסר פרטים נכונים ומלאים, יהיו עורכת ההגרלה ו/או המפקח רשאים לבטל את השתתפותו בהגרלה ו/או את זכייתו.

5.3. בעצם ההשתתפות בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר כל משתתף בהגרלה, כי ניתנה לו ההזדמנות לקרוא את התקנון, וכי הוא מקבל עליו את הוראות התקנון ומסכים לאמור בו.

6. השימוש במידע

6.1. ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה לקבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי מעורכת ההגרלה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או SMS ו/או בכל אמצעי התקשרות אחר, והכל בכפוף להוראות הדין.

7. עריכת ההגרלה

7.1. ההגרלה תיערך בסוף כל חודש בו התקיים המבצע, ולא יאוחר מה 4 לחודש שלאחריו, במשרדי עורכת ההגרלה בנוכחות נציגי עורכת ההגרלה והמפקח על ההגרלה.

7.2. ההגרלה תבוצע על ידי סקירת כלל המשתתפים שהעלו את התמונה המצויינת בס' 5.1.1 לתקנון לעמ' הפייסבוק שלהם, ובדיקה איזה משתתף קיבל את מספר הלייקים הגבוה ביותר. (להלן – "המועמדים לזכיה"):

7.2.1. המשתתף שלתמונה המצויינת בס' 5.1.1. שהעלה , תהיה כמות ה"לייקים" הגדולה ביותר בעת הסקירה – יזכה בפרס הראשון (כמפורט בסעיף 9.1.1 להלן);

7.3. מובהר כי כל משתתף יהיה זכאי לזכות בפרס אחד בלבד (אף אם פרטיו עלו בגורל יותר מפעם אחת).

7.4. לאחר העלאה בגורל של המועמדים לזכיה, יוכרזו באותו אופן 2 משתתפים נוספים שיהוו זוכי עתודה לפרסים הנ"ל (בכפוף לעמידתם בתנאי התקנון ובהוראות כל דין)(להלן – "מועמדי העתודה"). מועמדי העתודה ישמשו כחליפים, למקרה שהמועמדים לזכיה לא יאותרו ו/או ייפסלו ו/או יוותרו על זכייתם, הכל כמפורט בתקנון זה. בכל מקרה בו ייפסל ו/או לא יאותר מועמד לזכיה, יבוא במקומו המשתתף הרלבנטי מתוך מועמדי העתודה, בהתאם לסדר העלאתם בגורל.

7.5. עורכת ההגרלה תפיק דו"ח המכיל את פרטי המועמדים לזכיה שעלו בגורל וכן את פרטי מועמדי העתודה בסדר כרונולוגי, עפ"י סדר עלייתם בגורל. הדו"ח יימסר לנציג המפקח על ההגרלה.

7.6. לאחר ביצוע ההגרלה, תפעל עורכת ההגרלה לאתר את הזוכים, באופן המפורט בתקנון זה.

7.7. תהליך ההגרלה, כאמור, ייערך בפיקוח המפקח על ההגרלה או על ידי מי שמונה מטעמו.

7.8. ההגרלה תיערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי.

7.9. מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לקבלת הפרס, בכל מקרה בו נפל פגם ו/או חסר ו/או חוסר בהירות בפרטי הזוכה, וכן מכל סיבה אחרת.

7.10.  משתתף שנפסל על ידי המפקח מאחר שאינו עומד בהוראות תקנון זה ו/או הדין, יהיה פסול מלהשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרס (וככל שקיבלו הוא יידרש להשיבו ו/או את שוויו), ולא תהא לו כל טענה או תביעה נגד עורכת ההגרלה ו/או המפקח בשל פסילתו ו/או אי השתתפותו בהגרלה.

7.11.  עורכת ההגרלה רשאית לשנות את אופן ביצוע ההגרלה ו/או את מועד ביצוע ההגרלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לאישור המפקח על המבצע.

8. איתור הזוכים וקבלת הפרסים

8.1. לאחר השלמת ביצוע ההגרלה, תפעל עורכת ההגרלה לאיתור הזוכים, בהתאם לפרטים המופיעים בעמוד הפייסבוק שלהם, וזאת באמצעות כתיבת הודעה בעמ' הפייסבוק של עורכת ההגרלה ובמשלוח הודעה פרטית ב messenger ליישות אשר זכתה בהגרלה (לא פחות מ-3 פעמים במרווחי זמן סבירים

מובהר כי משתתף שלא ניתן יהיה ליצור עמו קשר באמצעים האמורים לעיל (למשל משתתף שסרב למסור פרטים כאמור) יאבד את זכאותו לזכייה בפרס.

8.2. אם לא ייווצר קשר עם המועמד לזכייה באמצעים הנ"ל, בתוך 3 ימי עסקים ממועד עריכת ההגרלה, ו/או המועמד לזכייה לא אותר ו/או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות בהגרלה, כאמור בתקנון זה, ייפסל מועמד זה ועורכת ההגרלה תנסה ליצור קשר עם המועמד הרלבנטי מבין מועמדי העתודה, לפי סדר העלאתם בגורל. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המועמד השני לזכיה וכן הלאה.

לעניין זה – "יצירת קשר" תיחשב משלוח מסרון ב messenger (facebook) אל המועמד לזכיה המאשר את פרטיו או קבלת הודעת דואר אלקטרוני חוזר מהמועמד לזכיה אצל עורכת ההגרלה, המאשר את פרטיו.

8.3. לזוכים שנוצר עימם קשר, יישלח הפרס על ידי עורכת ההגרלה, באמצעות דואר רשום של דואר ישראל. אישור משלוח הפרס על ידי דואר ישראל יהווה ראיה לקיומן של התחייבויותיה של עורכת ההגרלה כלפי הזוכה. עורכת ההגרלה לא תישא באחריות אם הפרס לא הגיע ליעדו ו/או אם הזוכה לא לקח את הפרס מסניף הדואר ו/או אם הפרס נפגם בתהליך השליחה, ולזוכה לא יהיו טענות בגין כך. זוכה שלא קיבל את הפרס מסיבות שאינן תלויות בעורכת ההגרלה,  לא יהיה זכאי לפרס חלופי ו/או לפיצוי כלשהו.

8.4. לא אותר זוכה (לרבות אם לא נוצר עימו קשר ו/או זכאותו בוטלה), ולא אותר אף אחד מזוכי העתודה בגין אותו הפרס, יצאה עורכת ההגרלה ידי חובתה והיא לא תהא חייבת לחלק את הפרס, ולחלופין תוכל לחלקו בהתאם לראות עיניה, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט ובכפוף להוראות הדין.

8.5. מועמד לזכייה (לרבות מועמד עתודה) יהיה בגיר בלבד. היה ויתברר כי מועמד לזכייה הנו קטין אשר רשם את שמו במקום הורהו ו/או אפוטרופסו החוקי, יאשר הורהו ו/או אפוטרופסו החוקי בכתב את קבלת הפרס.

9. הפרסים בהגרלה

9.1. הזוכים בהגרלה יהיו זכאים לקבל פרס מטעם עורכת ההגרלה, כפי שיפורסם מעת לעת בעמוד הפייסבוק שלה או באמצעים אחרים.

9.2. הפרסים אינם ניתנים להמרה בכסף או בשווה ערך אחר. על הזוכה לממש את הזכייה ולנצל את סכום הזכייה באופן ישיר על הפרס שניתן ולא על ידי החלפה במוצר או שירות אחר מכל סוג.

9.3. מימוש ההטבה יהיה בכפוף לאמור בתקנון זה ו/או בהוראות הדין.

9.4. מובהר כי במקרה של אילוצים שלא יאפשרו להעניק לזוכים את הפרסים, שומרת לעצמה עורכת ההגרלה את הזכות להעניק לזוכים פרסים אחרים, או פרסים בעלי ערך דומה לפרסים שהוגדרו, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה ובאישור המפקח ועל פי הוראות הדין. מובהר כי אין באמור כדי לחייב את עורכת ההגרלה או מי מטעמה לחלק פרסים כלשהם שלא כאמור בתקנון זה.

9.5. זוכה לא יהיה רשאי להחליף פרס או לערוך בו שינוי. עורכת ההגרלה תהא רשאית לפעול כאמור בסעיף 9.4 לעיל.

9.6. לאחר קבלת הודעת הזכייה על ידי עורכת ההגרלה והפרטים הספציפיים הנוגעים למימושו של הפרס, תחול האחריות הבלעדית למימושם של הפרסים על הזוכים בלבד ועורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם האמור.

9.7. במקרה בו הפרס אבד ו/או יצא מחזקתו של הזוכה ו/או הגיע לידי צד ג' כלשהו שלא כדין או שלא באישורו של הזוכה ו/או בכל דרך אחרת (לרבות במקרה גניבה), לא יינתן לזוכה פרס חלופי או פרס אחר כלשהו ועל עורכת ההגרלה לא תחול כל חובה לפיצוי ו/או שיפוי הזוכה באופן כלשהו במקרה זה.

10. המפקח

10.1. כמפקח על ההגרלה ישמש עו"ד יניב אופק מחברת עורכי הדין יניב אופק ושות', מרח' המורים 8 בפתח תקווה, או עורך דין אחר מטעם המשרד.

10.2. המפקח יהא אחראי לפקח על מבצע ההגרלות לרבות על אופן ביצוע ההגרלה, טיפול בפניות המשתתפים, הכרעה בכל מקרה של אי בהירות, ספק או פרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין הזוכים, מועמדים לזכייה ו/או טוענים לזכייה.

10.3. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ובכפוף לכל דין, המפקח יהא רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר השתתף או זכה בהגרלה תוך ביצוע עבירה ו/או ביצוע מעשה שאינו כדין ו/או פעולה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או באופן בלתי הוגן, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט של המפקח, ולדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה, ככל שהפרס חולק.

10.4. החלטת המפקח בכל הקשור למבצע ו/או ההגרלה היא סופית ומחייבת ואינה ניתנת לערעור וכל משתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.

11. מדיניות פרטיות

11.1. עורכת ההגרלה עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים ולאחסנו במאגרי מידע שלה. מובהר בהקשרים אלה, כי (א) לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף את פרטיהם (אך מובהר, כי מסירת/ חשיפת פרטים כאמור מחייבת לשם השתתפות במבצע); וכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו, כי עורכת ההגרלה עשויה לעשות שימוש בפרטים שיתקבלו ו/או שיאספו על ידה לצרכיה העסקיים, לאגור אותם במאגרי מידע (כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981) ולהעבירם לשותפים עסקיים, הכל בכפוף להוראות הדין; וכן כי (ג) עורכת ההגרלה תהא רשאית להעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה, בכפוף להוראות הדין.

11.2. עורכת ההגרלה מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו על ידה, אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור. לפיכך, עורכת ההגרלה אינה מתחייבת, כי השתתפות במבצע תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי- מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה.

12. שונות

12.1. פניות לעורכת ההגרלה יעשו בימים א'-ה', במספר הטלפון 03-6878989_ /או באתר האינטרנט שלה בכתובת: https://lomdim.brainpop.com/contact/

12.2. תנאי יסוד להשתתפות במבצע ההגרלה הוא כי שום חוזה ו/או התקשרות של עורכת ההגרלה עם צדדים שלישיים, בקשר עם מבצע ההגרלה, ו/או כל חבות משפטית או תוצאות משפטיות כלשהן, לא יקנו למשתתף זכויות משפטיות כלשהן כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ולא תקום מכוחם כל חבות משפטית, הניתנת לאכיפה בתביעה משפטית או לקבלת כל סעד משפטי בגינה.

12.3. המשתתפים ו/או הזכאים להשתתף פוטרים את עורכת ההגרלה ו/או את המפקח ו/או מי מטעמם מכל אחריות, טענה או תביעה לגבי כל נזק, הוצאה, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת ו/או בקשר עם מבצע זה.

12.4. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע או את המבצע כולו, לגבי כלל המשתתפים ו/או לגבי חלקם, לשנות את מבנה ההגרלה, תוכנה, נהליה, מועדיה, תקופת המבצע וסוגי הפרסים על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, וזאת בהודעה אשר תפורסם 24 שעות מראש בסניפיה ו/או באתר האינטרנט שלה. מוסכם, כי הודעה, כאמור, תשמש הודעה מספקת והולמת. למשתתפים ו/או הזכאים להשתתף, לא תהיה כל טענה ו/או זכות כלשהי בעקבות שינוי תנאי המבצע ו/או ביטולו ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו בגינם, לרבות עקב תקלה ו/או טעות.

12.5. המשתתף ו/או הזכאי להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר שידוע לו, כי יתכן שעל אף מאמצי עורכת ההגרלה, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות בקשר עם המבצע, לרבות שיבושי דפוס ו/או לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או מחשוב, ו/או אובדן ו/או השמדת ו/או הרס פרטי המשתתפים אשר יש בהם ו/או יכול להיות בהם כדי למנוע ו/או להקשות על המשתתף מלהשתתף במבצע ו/או לזכות בהגרלה ו/או לממש את הפרס ו/או לקבלו.

12.6. עורכת ההגרלה אינה מתחייבת שההגרלה לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. המשתתף פוטר בזאת את עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירועים כמפורט לעיל, ולא יהא זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

12.7. ההשתתפות במבצע אסורה על עורכת ההגרלה ועל המפקח וכן על עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם, בעלי עניין בהם ובני משפחותיהם.

12.8. כל משתתף ו/או הזכאי להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר בזה, כי דבר השתתפותו ו/או דבר זכייתו בהגרלה ו/או קבלת הפרס על ידו עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות באתר האינטרנט ו/או בעמוד הפייסבוק של עורכת ההגרלה, וכי בהשתתפותו במבצע מביע כל משתתף ו/או הזכאי להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או לצילום שמו המלא והצגת תמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה.

בהשתתפותו במבצע מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם בקשר לכך. בין היתר, אם יזכה, המשתתף מסכים: (א) להקלטת השיחות שייערכו איתו ו-(ב) להעביר לעורכת ההגרלה תמונות של המשתתף בעת מימוש הפרס; ולכך שיעשה שימוש בלתי מוגבל בחומרים כאמור מצד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה, לכל צורך וענין ובפרט לצורכי פרסום ויח"צ.

12.9. לא ניתן לערער על תוצאות ההגרלה.

12.10. חבות במס כלשהו, אם תהיה, תחול על הזוכה בפרס. עורכת ההגרלה תהא רשאית לדרוש מהזוכה את סכום המס שעורכת המבצע נדרשה, על פי דין, לשלמו ו/או לנכותו.

12.11. משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי מבצע ההגרלה, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.

12.12. הדין החל על הצדדים למבצע ו/או ההגרלה הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר פח תקווה, ולהם בלבד.

12.13. תקנון המבצע יועמד לעיון בכתובת:     /http://lomdim.brainpop.com/takanon_facebook